JU Mješovita srednja škola Bugojno

Broj: 02.1-343/2023

Datum: 27.4.2023.godine

Na osnovu Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih  odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude objavljuje:

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju
višednevne školske ekskurzije

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da na osnovu priloženog obrasca dostave svoju ponudu za organizovanje ekskurzije u školskoj 2023./2024. godini, najkasnije do 10.5.2023. godine do 12:00 sati, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Mješovita srednja škola Bugojno, ulica Zlatnih ljiljana bb, 70 230 Bugojno.

Ponude koje su nepotpune kao i ponude dostavljene nakon isteka  roka za dostavu neće se uzimati u obzir.

Javno otvaranje ponuda biti će obavljeno 11.05.2023.godine u 17:00 sati u prostorijama škole.

Predsjednik komisije:
Vanda Herceg, prof.