Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne  i Hercegovine

Srednjobosanski kanton

JU Mješovita srednja škola Bugojno

Broj: 04.5-268/2023

Datum: 05.04.2023.godine

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Službene novine SBK“, broj:11/01, 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru  u SBK/KSB („Sl.novine broj 7 od 10.jula 2019.godine), Odluke Upravnog odbora MSŠ Bugojno, broj: 01.3-185/2023 od 13.3.2023.godine, Zahtjeva MSŠ Bugojno, broj: 02.1-186/2023 od 13.3.2023.godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK za prijem, broj: 03-30-1/2023-12-18 od 31.3.2023.godine (protokol MSŠ Bugojno broj: 02.1-264/2023 od 04.04.2023.godine), Odluke Vlade SBK/KSB, broj: 01-11.7-2253/2023 od 30.3.2023.godine, direktor Mješovite srednje škole Bugojno, raspisuje

Javni  konkurs

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta u školskoj 2022./2023.godini

I

Raspisuje se Javni konkurs za prijem u radni odnos u školskoj 2022./2023.godini za:

  1. Profesor matematike – osamnaest (18) časova sedmično- do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30.6.2023.godine,
  2. Profesor matematike – jedanaest (11) časova sedmično – određeno radno vrijeme,do 30.06.2023.godine,

                                                            II

Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilnikom o pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH, svi kandidati moraju ispunjavati i uslove za navedena radna mjesta, završen  odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spremeili  II ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova.

Procedura izbora kandidata za navedene pozicije će biti izvršena u skladu sa važećim propisima, odnosno  Zakonom o srednjoj školi, Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru  u SBK/KSB („Sl.novine broj 7 od 10.jula 2019.godine), Pravilima  MSŠ Bugojno, Pravilnikom o radu MSŠ Bugojno.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju dokumenata, ne stariju od šest (6) mjeseci:

Kandidati trebaju obavezno dostaviti:

  1. prijavu sa vlastoručnim potpisom, 
  1. potpisanu kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefonon, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje, spiska dokaza koji se prilažu i svojeruči potpis,

      3.    diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

      4.    izvod iz matične knjige rođenih,

      5.    uvjerenje o državljanstvu,

      6.   uvjerenje nadležnog PIO/MIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji kao dokaz o radnom stažu.

Kandidati mogu dostaviti i dokumente o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama u SBK, kao i kandidat s nepotpunom normom u statusu na neodređeno radno vrijeme imaju pravo i prednost u skladu sa važećim propisima. Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju relevantnom potvrdom ili uvjerenjem  u skladu sa propisom na koji se poziva. Navedene potvrde potrebno je dostaviti u orginalu ili ovjerenoj kopiji iz vremena objave Javnog konkursa.

Uz dokumentaciju koju kandidati trebaju obavezno dostaviti, kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama  SBK, kao i kandidat s nepotpunom normom u statusu na neodređeno radno vrijeme dostavljaju: Ugovor o radu, Rješenje o tehnološkom višku ili Potvrdu o nepotpunoj normi i bodovnu listu i potvrdu o broju sati za kandidate u statusu na neodređeno radno vrijeme, sa nepotpunom normom. Potvrda treba sadržavati razlog proglašenja tehnološkog viška ili umanjenja nastavne norme (smanjen broj odjeljenja, časova i slično).

Kandidati koji budu izabrani, dužni su  prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od sedam (7) dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv istih ne vodi krivični postupak.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavanju formalne uslove Javnog konkursa i čija dokumentacija je nepotpuna, neblagovremena i neuredna. Komisija za provođenje Javnog konkursa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna, blagovremena i uredna, putem e-maila  ili telefona navedenim u prijavi.

Kandidati su obavezni da prisustvuju pismenom i usmenom ispitu. Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs. Odluka o izabranom kandidatu će biti dostavljena putem pošte na adresu navedenu u prijavi.

Pismeni ispit kandidata će sadržavati pitanja iz Zakona o srednjoj školi SBK/KSB i iz Pravilnika o  pedagoškim mjerilima za srednje škole koji su dostupni na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni i usmeni ispit) obavit će se u prostorijama JU MSŠ Bugojno, koje se nalaze na adresi: Zlatnih ljiljana bb u Bugojnu. Pismeni dio ispita održat će se dana 20.04.2023.godine u 10:00 sati, a usmeni dio ispita u 12:00 sati. Kandidati koji polažu pravo prioriteta pristupaju samo intervjuu koji će biti održan isti dan u 11:30 sati.

Kandidati koji ne budu primljeni obavezni su preuzeti dokumentaciju po okončanju konkursne procedure. Sve dodatne informacija mogu se dobiti na e-mail: gimnazija_bug@yahoo.com.

Javni konkurs će biti  dostavljen web stranici Službe za zapošljavanje SBK, Službi za zapošljavanje Poslovnica Bugojno, objavljen na oglasnoj ploči škole na dan objave Javnog konkursa,  na web stranici škole.

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na web stranici škole.

Prijave će kandidati slati isključivo putem preporučene pošiljke na adresu: JU Mješovita srednja škola Bugojno, ulica Zlatnih ljiljana bb, 70 230 Bugojno, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs – NE OTVARATI“. Kandidati su dužni na pošiljci naznačiti poziciju na koju se prijavljuju.  Samo prijave kandidata koje su potpune, podnesene pravovremeno i uredne, te koje ispunjavaju formalne uslove Javnog konkursa će biti uzete u razmatranje.

Kandidati koji u bilo čemu ne postupe po navodima Javnog konkursa biće isključeni iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Direktor:

Nedžad Milanović, prof.

___________________