Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton
Mješovita srednja škola Bugojno
Tel./Fax: 030 260 112, 030/ 260 110
E-mail: gimnazija_bug@yahoo.com

Broj: 100/2021
Datum: 09.02.2021.godine

Na osnovu člana 83., člana 100., 101., 102. Zakona o srednjoj školi („Službene novine SBK“, broj:11/01), člana 17. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjoj školi („Službene novine SBK“ broj: 17/04, 15/12), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj: 03-30-494/2020 od 26.06.2020.godine, člana 98. stav 2., člana 100. i 102.stav 1. Pravila MSŠ Bugojno, Upravni odbor Mješovite srednje škole Bugojno raspisuje

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora MSŠ Bugojno
na period od četiri (4) godine

Pored općih uslova propisanih Zakonom kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:
– da ima visoku stručnu spremu VII stepena ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova i da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u toj vrsti odgojno obrazovne ustanove,
– da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima,
-da se ističe svojim odgojno-obrazovnim sposobnostima u pedagoškoj teoriji i praksi u srednjoj školi.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni konkurs sa biografskim podacima kandidati treba da prilože orginal ili ovjerene kopije ( ne starije od šest mjeseci) sljedećih dokumenata:
– diploma o završenom fakultetu
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– izvod iz matične knjige rođenih
– uvjerenje o državljanstvu
– uvjerenje o radnom iskustvu

Izabrani kandidat obavezan je prije stupanja na posao dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka, kao i ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad u obrazovanju. O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti obaviješteni putem pošte na adresu navedenu u prijavi na javni konkurs.
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Prijave sa komletnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu: MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA BUGOJNO, UL. ZLATNIH LJILJANA BB 70 230 BUGOJNO, sa naznakom „Prijava na javni konkurs – Ne otvarati“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Upravni odbor MSŠ Bugojno